Finance and Accounting Manager

Michelin Siam Co., Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
  • Working experience in Manufactoring
  • Good English Communication

12-Jan-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

11-Jan-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
  • มีประสบการณ์ทำบัญชีไม่น้อยกว่า 3 ปี

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล