• Finance, Admin, Accounting
 • operational, statutory, management reporting
 • HR Functions

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accountant
 • target costing projects, margin analysis, and tr
 • cost accounting system

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant AR, Accountant AP
 • incoming payments , Outdoing Payments, Voucher
 • Tax, Vat, Bank

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

20-Jan-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบัญชีของบริษัท
 • ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ถึง 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล