• บันทึก ดูแล และจัดเตรียมเช็คสั่งจ่าย การรับเงิน
  • บันทึกรายการ จัดทำรายงานทางการเงิน
  • ออกใบเสร็จรับเงิน

21-Jul-17

 

Applied
  • transaction. AP, AR, other General ledger
  • AT calculation both from suppliers
  • monthly Input Tax reports with original tax invoic

16-Jul-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
  • accounting transaction
  • Reconcile petty cash fund for reimbursement
  • Review/ prepare monthly Input Tax reports

16-Jul-17

THB20k - 35k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล