• Male or female, age over 35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • Experience in GL & AP

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Financial statements and analysis
 • Budget planning
 • Internal control

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 5 years in costing (supervisor level)
 • Manu, Multinational com, Familiar with SOX is PLUS
 • Multinational company with great benefit

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 8 years of experience
 • Fluent in English (written and verbal)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Financial Analysis
 • BOI reports

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Good command of both written and spoken English
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • CPD license

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 year experience in costing
 • Male/Female age over 35 years

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 3 years experience
 • Communication skills
 • Have basic computer literacy in MS office

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • At least 8 years’ experience
 • Experience in Costing&AP

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการพื้นที่ทำการค้า ผู้ค้าและผู้ใช้บริการ
 • มีประสบการณ์ตรงในการเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนพัฒนาพื้นที่และกิจการค้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing
 • Business Control
 • Financial & Accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
 • สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้าที่นำรถมาเข้ารับบริการ
 • แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ
 • ธุรการประจำศูนย์บริการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านการบัญชี
 • วุฒิการศึกษ ป.ตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or Higher in Accounting.
 • 3 years of experience in Accounting
 • 2 - 3 years experience in manufacturing

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำบัญชีรับ-จ่ายได้
 • ลงข้อมูลโปรแกรม Express

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

24-Apr-17

 

Applied

ACCOUNTING MANAGER (ELECTRONIC PARTS)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old
 • 10 years of experience in accounting, finance
 • Auditing experience with Big 4 background

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชี
 • พนักงานทำบัญชี
 • ฝ่ายบัญชี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sr. Costing / Costing Officer

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prepare month-end closing transaction.
 • Reconcile / prepare monthly .
 • Sr. Costing Officer / Costing Officer

24-Apr-17

THB25k - 45k /เดือน

Applied

Accounting & Finance Manager/Asst. Manager

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Finance Manager
 • Accounting
 • All accounting monthly closing, AR, AP,

24-Apr-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • ทำบัญชีต้นทุน
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

24-Apr-17

 

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

24-Apr-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • 4 years experience in Accounting
 • Excellent service minded
 • Bachelor degree in Accounting or Finance

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality only
 • CPD is a must, CPA is preferred
 • Strong knowledge in Accounting, Finance

24-Apr-17

 

Applied

AP Manager (MNC - Navanakorn)

Manpower - Experis

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Costing with electronics manufacturing companies
 • Good command of English
 • Can work in Navanakorn Estate

24-Apr-17

 

Applied

Costing Manager (MNC - Navanakorn)

Manpower - Experis

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in costing - Electronic Manufacturing
 • Good command of English
 • Work in Navanakorn Estate

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 5 years’ experience in accounting/finance

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีสินค้าแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • รายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • 1 Positions
 • Age 25 years up not over 38
 • Experience 3 years up

21-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมการออกบิลส่งของประจำวัน และสต๊อกสินค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Must have skills in accounting controls

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Must have skills in accounting controls

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/female, aged over 35 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 10 years of experience in manufacturing

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • เพศ หญิง อายุ 22-30 ปี

20-Apr-17

 

Applied
 • ด้านระบบบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี

20-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 ,ปวช ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ชาย/หญิง

20-Apr-17

 

Applied

Accountant

Wide Spread Intertrade Recruitment Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Female, 27 – 35 years old
 • At least 3 years experience in Accounting

20-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 3 year experiences in cost accounting
 • Prepare data for electronic cheque.
 • Process automatic Banking

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • CPD required
 • Good command of both written and spoken English
 • Five years of experience in the area of accounti

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accountant-AR

Sibelco Minerals (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Enthusiastic and confident in dealing with others
 • Excel skills required
 • Able to communicate in English

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting in Asia Pacific
 • Budget control & Investment
 • cost kaizen activity

20-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

20-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied

Finance officer

Nissan Diesel Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Accountant/Finance
 • 2 years relevant working experience
 • Staff Level

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

19-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล