• cost control under the BOI promotion
 • Check all of cost account reconciliation report
 • Cost variance analysis presentation/ report

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมบันทึกข้อมูลระบบบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female or Male, age 22-35 years old
 • 1 year experience in Automotive industry
 • Degree in Accounting/Finance or any related field

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in finance-related
 • At least 1-3 years working experience
 • Excellent in Microsoft Office (Word, Excel, PPT)

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Office Manager for USA Representative Office
 • Variety of duties and tasks
 • Opportunity to join a start up Regional Office

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/ Female, Age not over 45 years old
 • 10 yrs exp in Admin & Accounting
 • Ability to communicate in English

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • EXPRESS
 • AP, AR, GL, Close accounts
 • accounting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้า
 • ปวช.- ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานเสาร์อาทิตย์ได้

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
 • จบ ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปวส,สาขาการบัญชี
 • จัดทำรายงานและ กระทบยอดรายงานภงด.3,ภงด.53
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้านบัญชี หรือการเงิน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 26-40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์แคชเชียร์ พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชี-การเงิน 0-1 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master's or higher in Accounting
 • 3-8 years of corporate financial or operational
 • Professional Qualification (e.g. CPA)

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting and/or Finance.
 • Master Degree in Business Administration
 • Experienced in Accounting / Budgeting

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 22-24 year old
 • Bachelor degree in Accounting
 • English language is good

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 24 - 40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Average command of Japanese

24-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บันทึกบัญชี เจ้าหนี้ - ลูกหนี้
 • ทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance, Accounting
 • 2 year minimum in costing, controlling
 • Experience in SAP CO module

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai, 35 years old up
 • Accounting field, Tax Special knowledge

24-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Bachelor‘s Degree in Accounting or Finance
 • At least 0-3 years experience in Finance

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting.
 • Special ability of SAP experience and MS Word, Exc
 • TOEIC score 450 (minimum)

24-Apr-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

24-Apr-17

 

Applied
 • Assistant Plant Controller, Cost Controller
 • At least 10 years exp in Manufacturing, automotive
 • Good in English

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ18-40ปี
 • ระดับการศึกษาปวสขึ้นไป สาขาการบัญชี

24-Apr-17

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 1-2 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี- โท สาขาบัญชี
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานในระบบโรงเรียนนานาชาติ

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • Familiar with accounting software
 • You will have experience of processing and payment

24-Apr-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • งานภาษีอากร
 • บันทึกการซื้ออะไหล่ รายได้ ของศูนย์บริการ

23-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • Cost Accounting
 • Accountant
 • Cost Accountant

22-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจใบสำคัญจ่าย เพื่อจ่ายชำระเจ้าหนี้
 • ปิดงบการเงิน ทำ Cashflow
 • จัดทำ Budget

22-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or Master Degree
 • Minimum of 3-5 years working accounting experience
 • Good in English conversation and writing

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant payables Leader / supervisor
 • 7-10 yers expeiance
 • SAP user knowledge will be advantage.

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี บัญชี
 • ชาย หญิง ไม่จำกัด อายุ
 • ความขยัน อดทน

21-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, age 20-30 years
 • Diploma to Bachelor's degree in Business Administr
 • At least 2 years experiences in General Affair

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมเอกสารทางบัยชี ทุกขา
 • บัญทึกบัยชีมุกเล่ม
 • ตรวจเงินเข้า-ออกแบงค์

21-Apr-17

 

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

21-Apr-17

 

Applied
 • 10 years experience in Accounting & Finance field
 • Experience in Public Company is strongly required.
 • 3 - 5 years in Management level.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำบัญชีทั่วไป
 • เอกสารทางการเงินของบริษัท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี และงบบัญชีต่างๆ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ดี

21-Apr-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • account
 • finance
 • costing

21-Apr-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล