FINANCE AND ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Aged over 35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Accounting/Corporate Finance.
 • Minimum of 5 years’ experience in accounting is re

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting, Finance
 • At least 2 years working experience
 • Good communication in English.

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความซื้อสัตย์ตรงต่อเวลา

23-May-17

 

Applied
 • เพศ หญิง / ชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถได้

23-May-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย
 • มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

19-May-17

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย และอื่น ๆ ในด้านบัญชี
 • มีความสามารถทางบัญชีโดยตรง

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล