• Safety & Security manager in international retail.
  • Great career advancement, welfare, training.
  • Leadership, communication, problem-solving.

23-Feb-17

 

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารการเงินอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตอย่างน้อย 15 ปี
  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การประสานงานดีมาก

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ประสบการณ์ธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างน้อย 20 ปี
  • ประสบการณ์ด้านพลังงานชีวมวล(Biomass) พิจารณาพิเศษ
  • ประสบการณ์การวางแผนกลยุทธิ์การดำเนินธุรกิจ

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล