• Min 8 years experience from Property Developer
 • Strong knowledge in conducting Financial Modeling
 • Experience in conducting Feasibility study

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • การวางแผนและบริหารดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบุ
 • จัดทำแผนงานหลัก

54 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai nationality, aged 40-50 years old
 • 10 years’ experience as a building manager
 • responsible for the overall day-to-day operations

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงาน QS อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 • ผ่านงานบริษัทรับเหมาหรือที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วิศวกรโยธา
 • ก่อสร้างโครงการ ที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนการขายพื้นที่เช่า
 • สรรหาผู้เช่ารายใหม่ และรักษาผู้เช่ารายเก่า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาและคัดสรรผู้เช่า ตามแผนและนโยบายของบริษัท
 • อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป ในสายงานขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Bachelor, Master Degree in Administration
 • Experience 10+ years

17 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3D Rendering
 • Render
 • Interior Designer

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Handling elements of the inbound ,Outbound
 • Degree or higher in BA or any related fields
 • Good communication in English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Property Management
 • Real Estate
 • At least 3 years working experience

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • bachelor’s degree in Real Estate/ Finance/Business
 • 5 years’ experience in property investment work
 • Fluent in communication and written English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ออกแบบบ้าน , อาคารสูง 15 ปีขึ้นไป
 • อนุมัติการใช้งบประมาณ, กำกับดูแล วางระบบการทำงาน
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม (Architect)

17 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • Asset
 • Property Development
 • Store/Mall expansion

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master’s in any related field
 • At least 3 years experience in Building management
 • Good leadership skill

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project coordinator and Business Analyst
 • Good command of written and spoken english
 • Proficient in microsoft office programs

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, aged 33 - 38 years old
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing or relate
 • 5 years’ experience in real estate, property

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บริหารจัดการหมู่บ้าน/อาคาร อย่างน้อย 3 ปี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านบริการลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สำหรับผู้จัดการ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working for a well-known Real Estate in Thailand
 • Up to 250K with attractive benefit & allowance
 • Develop Super Luxury High Rise Segment Real Estate

23-Feb-17

 

Applied
 • Online marketing
 • Good background in Marketing from property
 • Direct experiences in writing content

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Finance
 • Well understanding of REIT
 • Excellent market sense of property market

23-Feb-17

 

Applied
 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์

23-Feb-17

 

Applied
 • เพศญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High Vocational or Bachelor's degree
 • Fresh Graduate
 • Development Opportunities

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การบริหารศูนย์การค้า
 • มีประสบการณ์ในการเปิดศูนย์การค้าไม่ตำกว่า 2 แห่ง
 • มีความสามารถในการวางแผนภาพรวม และการบริหารทีมงาน

23-Feb-17

 

Applied
 • Conduct feasibility study
 • Project management
 • Property Development: Hotel

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, 25-35 years old with pleasant personality
 • Minimum 2-4 years of property sales agent experien
 • Very good level in English

23-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Have a background in Property Development
 • Excellent in communication skill
 • Computer Literature

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านรัฐกิจสัมพันธ์/งานลูกค้าสัมพันธ์
 • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มี Proaetive และ Self motivate

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proaetive และ Self motivate
 • บริหารจัดการชุมชนและงานด้านลูกค้าสัมพันธ์
 • มีประสบการณ์บริหารชุมชน,การยกนิติบุคคล

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 27 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพ

23-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลแผนงานการตลาด
 • ดูแลงบประมาณการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อสังหาริมทรัพย์ 5 ปี

23-Feb-17

 

Applied
 • Prepare legal letters, agreements, documentation
 • Document and keep all the legal documents securely
 • Drafting all necessary legal documents

23-Feb-17

THB55k - 70k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กร
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์
 • ช่างสังเกตและมีความละเอียด

22-Feb-17

 

Applied
 • Leadership
 • Management
 • Proactive

22-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านพัฒนาธุรกิจและการวิเคราะห์โครงการ
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ในระดับบริหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in related fields
 • 2 years land acquisition experience or related
 • Excellent interpersonal & communication

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Business, Economic
 • 3-year experience in property development
 • Enthusiastic to learn new things and ability

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Community Malls Director

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Set business directions and development plans
 • Manage malls’ facilities and public utilities
 • Supervise and coach subordinates

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประเมินราคาทรัพย์สิน
 • ผู้ประเมินหลักชั้นวิสามัญ, ชั้นวุฒิ
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

22-Feb-17

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีจิตบริการและมีความกระตือรือร้น
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years over of experience in quality, process.
 • Experience as ISO 9001 is perfer.
 • English skill in intermediate.

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 40 - 55 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเงินการตลาด 10 ปีขึ้น
 • ดูแลขายอาคาร บริหารประมูลเช่าใช้พื้นที่ สัญญา

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี งานด้านการควบคุม
 • ควบคุมการประสานงานและเตรียมข้อมูล

22-Feb-17

 

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Property / Asset Management, Business Development
 • Feasibility studies, Financial Modelling
 • Report directly to Top Management

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min 8 yrs solid exp from Hospitality business
 • Great leadership skills
 • Fluent English and Thai

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล