• Strategic Partner Manager
  • Business Development
  • IT Business

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรีสาขาบริหาร บัญชี การเงิน หรือการจัดการ
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5ปี ในงานด้านตรวจสอบภายใน
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2ปี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล