• handle in Welfare Management function
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HR work will be advantage

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years experiences in Compensation
 • Social Security fund
 • Take care of compensation, benefits, personnel

29-May-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป / Diploma
 • ทำงานในงานทรัพยากรบุคคลด้านแรงงานสัมพันธ์
 • มีความรูด้านกฎหมายประกันสังคม

26-May-17

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

26-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล