• 10 years of experience in procurement
 • 10 years of experience in luxury hotel
 • Very good English

37 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ดูแลและให้บริการลูกค้า รักษามาตรฐานการบริการ

27-Jun-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแล ติดต่องานกับลูกค้าในการสำรองห้องพัก
 • ใช้โปรแกรม epitume
 • เพศหญิง มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor degree or higher in Hotel Management
 • Service mind, Analytical skill

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล