• Currently holding the position of Duty Manager
 • Has experience in hotel & hospitality
 • Thai National Only

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Event Sales Background
 • Hotel experienced

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาเกาหลีได้(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการร้านอาหาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Service mind and coordination skills
 • Hotel, Venue, MICE Business working background
 • Good command in English

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารร้านในภาพรวม ทั้งด้านยอดขาย การบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจร้านอาหาร

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล