• Serve on planning and policy making committees
 • Handle and organize travel agent, tour operator
 • Support E- business development

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in marketing/MARCOMS field
 • Excellent English language communication skills
 • Knowledge of the design, printing, event, online

20-Jun-17

 

Applied
 • Marketing agency
 • Event marketing
 • Management

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการด้านการตลาด
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

20-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล