• 5 years + experience
 • Fluent in Thai and English
 • Location Chiang Mai & Bangkok

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกำหนดทิศทาง
 • นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางแผนและควบคุมการขายและการตลาด
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การตลาด
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขาย

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด

25-May-17

 

Applied
 • Requires advanced knowledge of the principles
 • Minimum five years of sales and marketing in the l
 • Knowledge of online sales and marketing OTA and So

24-May-17

 

Applied
 • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
 • Sales Support Traditional Trade Northern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล