• Sales partner, support sales/agent
  • Analyzing and strategic plan
  • Willing to travel to the area assigned

18-Jan-17

 

Applied
  • เสนอขายสินค้าให้กับร้านค้า
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี

17-Jan-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
  • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
  • วางแผนการขายการตลาด (Sales Analysis & Planning)

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล