• Coordinate in credit card marketing
  • Drive the acquisition, account activation
  • Coordinate with the branch, operation

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
  • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล