• Summarize & Consolidate financial report
  • Analyze finance status
  • Finance, Accounting or Economics

25-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถเข้างานกะได้

23-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล