• สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร
 • จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามรายงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาบุคลากรภายนอกให้สอดคล้องกับความต้องการองค์กร
 • จัดทำและดูแลสวัสดิการพนักงาน
 • จัดเก็บประวัติพนักงานทั้งหมดพร้อมกับติดตามรายงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HRD Executive

Nakornphet Sugar Limited

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • วำงแผนฝึกอบรมพนักงำนประจำปีตำม Competency
 • ติดต่อประสำนงำนและจัดหำวิทยำกร/สถำบันอบรม
 • บริหารจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-30 years old, Thai only
 • Bachelor degree or above
 • Experience as a document controller & admin

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Business Administration
 • analyze training and development needs
 • work all task of training

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Be human resource development client service
 • Developing effective orientation initiatives
 • Identify and solve the problems that may occur

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 27 - 35

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบงาน HR ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Secretary or Administor
 • English proficiency certificate like TOEIC
 • Good command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Legal contract drafting in English
 • Bachelor degree in Law
 • Need the flexible person

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Implement that all OH&S Standard
 • Ensure that safety culture and safety instruction
 • Motivate and enforce to create mindset

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดเตรียมเอกสารและเก็บเอกสาร
 • ติดต่อประสานงาน
 • ควบคุมและดูแลอุปกรณ์สำนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • สรรหาและจัดจ้างพนักงาน
 • จัดทำและบันทึกประวัติพนักงาน
 • ตรวจสอบและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • ปวช-ถึงปริญญาตรี
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบุคคลของบริษัท
 • งานด้านสรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน

24-Apr-17

 

Applied

ธุรการก่อสร้าง

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • รัดกุม ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
 • กล้าเรียนรู้ในงาน
 • ใช้ ค้นหา ติดตาม รวบรวม ประมวลผล

24-Apr-17

 

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

24-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

24-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

24-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Apr-17

 

Applied
 • 3-7 years experience in Training & Development
 • Location: Saraburi
 • Good command of English (TOEIC 600)

24-Apr-17

 

Applied
 • 1-3 years experience in Training & Development
 • Location: Saraburi
 • Good command of English

24-Apr-17

 

Applied
 • support in KRONOS (HRIS application)
 • Bachelor’s degree in Computer, HRIS
 • Can work Monday - Saturday (Saraburi)

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

24-Apr-17

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป
 • รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

23-Apr-17

 

Applied
 • กำหนดและจัดเตรียมแผนงาน
 • สร้างเสริมทักษะพนักงานโดยการฝึกอบรม
 • กำหนด balance scorecard และดัชนีชี้วัดผลงาน

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 - 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
 • มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bonus, Group Ins, PF, OT, Transport, Travel, Etc.
 • 0 - 5 years experiences with Japanese Company
 • Good command of Japanese & English

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years’ experience in a HRM for supervisor
 • Solid expertise of HRM system in manufacturing
 • Maintain and plan to set up the policies HRM

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for employee relation activities.
 • Knowledge in Thai labor law.
 • Good English communication and computer literacy.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HRM, Social Sciences or related fields
 • 0-2 years’ experience in People Management
 • Searching and screening applications

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Multi-functions of HR in manufacturing or semicond
 • Excellent teamwork, communication, service mind.
 • MS Office especially MS Excel and PowerPoint

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

20-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้

20-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำและคำนวณเงินเดือน
 • ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม
 • ปวส. – ปริญญาตรี

20-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for all HR activities
 • Minimum 3 year of working experience
 • Position is based in Saraburi

20-Apr-17

 

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Sales coordinator
 • Coordinate with any other related parties

20-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • experience about HRM work

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Speaking (N3-N2)
 • Few competitors in same Market
 • Stable Company

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree in the relevant discipline
 • 8 years in compensation and benefits related
 • Monitor and correct data in SAP system

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม
 • จัดการงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Conduct , organize and provide management
 • Bachelor Degree or Master Degree in HRD
 • Good command of English (TOEIC > 600)

18-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล