• Opportunity to work in new set-up company
 • Able to utilize your knowledge to make company
 • Opportunity to utilize your Accounting skills

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Tactical hub planning in terms of resources
 • Working closely with Hub Manager on matters
 • Keeping track & update daily/weekly/monthly

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Clerk/ธุรการ

V.M. BEAUTY AND COSMETICS COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • จัดทำงานด้านเอกสาร รายงานต่างๆ ประสานงานคลังสินค้า
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศ หญิง

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Training Officer PT17021015

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Set planning training all of year.
 • Coordinate about training.
 • Good command of English

24-Feb-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

24-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male or female age between 25-30
 • Degree or Higher in marketing or any related field
 • experience in Marketing,Planning or Data Analyzing

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work with one of printing industry
 • Opportunity to enhance your managerial skill
 • Responsible for HR and GA functions

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Human Resources Manager – Recruitment and Compensation

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree or higher in Human Resource
 • Minimum 8 years of experience
 • Has good knowledge of the compensation function

23-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
 • เพศหญิง-ชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • Handle Labour Union for listed company.
 • Experienced in Industrial/Employee Relations role.
 • Work scope includes both Factory and Head Office.

23-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Political Science
 • GPA over than 2.75 / TOEIC 750 up
 • Willing to work in international environment

23-Feb-17

 

Applied
 • ป.ตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • อายุ(ปี) : 30 - 35

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary/เลขานุการ

Daorung Travel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีความอดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บัญชี
 • ดูแล และตรวจสอบการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงาน
 • ตรวจสอบงานด้านทรัพยากรบุคคล งานขนส่งและคลังสินค้า

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant HR Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Degree or higher in a related field
 • More than 10 years Human Resources
 • Have knowledge of 5S, Safety, Kaizen

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Recruitment Officer / Senior Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in any field.
 • 2 years of experience in Human Resources Managemen
 • Excellent in English of both verbal and written

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Coordinator

Ligand Scientific Co Ltd

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นๆ
 • ทักษะทางภาษาอังกฤษดี
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to work in No.1 special steel
 • Able to contribute many kinds of industry
 • Able to work in a homelike atmosphere

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Manager

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree or higher in Accounting / law
 • Female, Thai Nationality age 30 years up.
 • Good command of both spoken and written English

22-Feb-17

 

Applied

Assistant Manager / Coordinate

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's Degree Major Logistics or any related
 • Male or Female 26-35 Years old
 • 3-5 years direct experience of Logistics Provider

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

22-Feb-17

 

Applied
 • งานด้านสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร Training
 • สรรหาพนักงาน ทำเอกสารพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied
 • จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมของ ผอ.ฝ่ายการแพทย์
 • แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเข้าร่วม
 • จัดเก็บเอกสารในการประชุม

22-Feb-17

 

Applied
 • ลงทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่า
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย
 • ค้นแฟ้มประวัติผู้ป่วย

22-Feb-17

 

Applied
 • PMS & KPI System.,Balance Scorecard,การประเมินผล
 • วางแผนและจัดระบบงานได้ดี
 • ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร / งาน OD
 • วางแผนงานได้ดี
 • นำเสนอแนวคิดและจูงใจผู้อื่นให้เห็นด้วยได้

22-Feb-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

22-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • degree or higher in management, administration
 • 2 Years of working experience in the related
 • Detail, Oriented, well organized, courteous

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22-Feb-17

 

Applied

Warehouse Admin

Bollore Logistics (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Graduated Bachelor's Degree
 • 3 years in Logistics Field, especially in coordina
 • Strong networking and communication skills

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • Min 5 Years experience in HRM and Admin
 • Familiar working with Labour Union
 • Strong in Labor Law

21-Feb-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or female, Thai nationality only
 • degree or higher in Human Resources Management
 • 8 years of experience in HR functions

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Transport Supervisor

Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้
 • รู้กฏหมายจราจร

21-Feb-17

 

Applied
 • Good command of English
 • สัญญาจ้าง 4 เดือน
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล