• Officer
 • Purchasing
 • Accountant

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, aged 35 – 40 years old.
 • At least 3 years at the management level.
 • Good command of English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • General Administrative
 • Administrative Officer
 • Administrative Supervisor

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree with experience in HR Development
 • Min 10 years of experience in the planning
 • Ability to manage and achieve successful

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female 28 years and above
 • Bachelor's Degree Major : Human resource or relate
 • Experience 5 years in Training and Development

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 21 - 40 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • ถ้าจบด้านเลขานุการโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ / มนุษย์ศาสตร์
 • ถ้าจบด้านเลขานุการโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำค่าจ้างเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆ
 • ตรวจสอบข้อมูลและเช็คเวลาทำงาน OT
 • ดูแลเรื่องประวัติพนักงาน และทะเบียนประวัติพนักงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18-40 ปี
 • ปวช. - ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 1 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม
 • งานสรรหา-คัดเลือก บุคลากร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับจำนวนผ่านระบบcctv, ทำรายงานสรุปผล
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานที่สำนักงานใหญ่รังสิตได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้าน HR ทั้งระบบ สรรหาว่าจ้าง
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร/จัดทำรายงาน
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูลโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดพิมพ์รายงาย เตรียมเอกสาร
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป

25-Feb-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree.
 • Fluent in written and spoken English.
 • Computer literate with good typing skill

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 18-35 ปี
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี เกี่ยวกับการทำงานด้านธุรการ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

Siam Modified Starch Co., Ltd.

ลาดหลุมแก้ว

 • Bachelor‘s degree in Human resource
 • Developing with line manger, HR planning
 • Passion in developing people.

24-Feb-17

 

Applied
 • Minimum of 3 years’ experience as Admin
 • Demonstrated ability to work under pressure
 • Fluent in English

24-Feb-17

 

Applied

HR & GA Manager (50 - 90K)

Adecco Phaholyothin Recruitment Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HR & GA Manager
 • Experience and knowledge of HR/GA work
 • Good English communication

24-Feb-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • payroll
 • good command of english
 • at least 6 years working experiences in HR

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's in Arts of English or other
 • 0-1 Year experiences in CS
 • Good in English communication

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื้อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

23-Feb-17

 

Applied

Inventory/ธุรการภาคสนาม

STIT Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วุฒิ ปวส-ป.ตรี
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านกฏหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • Degree, related technical diploma or higher
 • Prior experience in Recruitment
 • Experience in research and resourcing

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขา บัญชี เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการของผู้บริหาร มากกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการร่างจดหมาย ระเบียบบริษัท เป็นอย่างดี

23-Feb-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
 • ทำหน้าที่ประสานงานกับคนส่งสินค้า/แผนกบัญชี
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขาย

23-Feb-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • บริหารจัดการงานด้านเอกสาร จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน
 • จัดทำระบบเงินเดือนในโปรแกรมสำเร็จรูป

23-Feb-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า เสนอราคาสินค้า
 • ประสานงานฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และ ลูกค้า
 • ติดตามสถานะงานของลูกค้า เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแล project event booth และงานพื้นที่ขาย
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับ supplier ในการควบคุมการก่อสร้าง

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

23-Feb-17

 

Applied

Document Control Officer

Bangkok Ranch Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Handle document control with all system of company
 • Responsibility and control documents
 • Amended and revised the document up to date

22-Feb-17

 

Applied
 • สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน
 • ประสานงานกับแผนก/ฝ่าย ในด้านการรับความต้องการ
 • ดำเนินการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงาน

22-Feb-17

 

Applied

HR Director

SVI Public Company Limited

เมืองปทุมธานี

 • Organizational Development
 • HRS and HRM
 • Training Development

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายความปลอดภัย และอื่นๆ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • รู้เรื่องงานสโตร์

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกหน้าตาดี

22-Feb-17

 

Applied
 • รับ-ส่งเอกสาร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

22-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบด้านงานธุรการ
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บัญชี
 • เพศชาย-หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์

22-Feb-17

 

Applied
 • หีบห่อ และขนถ่ายสินค้า
 • ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิ ม.3 . ขึ้นไป
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

21-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Experiences in employee relations function
 • Knowledge in labor laws

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years or longer in experience of GAS/HRS field
 • Good command of English.
 • Adaptability, teamwork, analytical thinking

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male age 23-27 years olds
 • Bachelor Degree in Human Resource Management
 • Having skill in Employee relationship management

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied

Document Control /ISO system

MUNGMAI CHROMIUM CO., LTD.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ระบบบริหารการจัดการด้านคุณภาพ (ISO/TS16949
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

21-Feb-17

 

Applied

STAFFING ACCOUNT MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Prior experience in Recruitment
 • Fluent in both English and Thai
 • Be responsible for the full-cycle of recruitment

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in Air Freight Forwarding
 • Service mined and able to work under pressure
 • Good command of English

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ ทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารแผนกทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล