• Challenges of Human Resource tasks
 • Environmental awareness manufacturing
 • Fun, Friendly and Fairness working environment

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี สาขามนุษย์ศาสตร์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านแปลภ่าษาพม่า

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • ควบคุมการเบิกจ่ายอะไหล่อุปกรณ์ภายในฝ่ายซ่อมบำรุง
 • ประสานงานฝ่ายจัดซื้อในการจัดหาอะไหล่อุปกรณ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, age 28-40 years old.
 • Bachelor’s Degree or higher in related field
 • Prior experience in Jewelry business will be an

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต่อ พรบ.รถ , ช่างน้ำหนักรถที่ส่งสินค้า

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

25-May-17

 

Applied
 • ยื่นฝึกอบรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน เงินสมทบ , และค่าแรง

25-May-17

 

Applied
 • ติดตามงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสำหรับการผลิต
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการสั่งซือ
 • บันทึกและประมวลผลสถิติการซ่อมบำรุง

25-May-17

 

Applied
 • จบปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สนใจงานบริการและประชาสัมพันธ์
 • ชอบทำงานเกี่ยวกับเด็ก มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

24-May-17

 

Applied
 • At least 5 years experience in HR functions
 • Employee relations, benefits and welfare
 • Conduct orientation, training

23-May-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • สวัสดิการของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

23-May-17

 

Applied
 • เป็นผู้นำ เข้าใจระบบของ HR อย่างดี
 • ทำงานใต้แรงกดดัน
 • ดูแลและจัดระบบของพนักงานในองค์กร

23-May-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • General Administrator
 • Administration Officer
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

22-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • บันทึกข้อมูลเข้าระบบธนาคาร จัดทำรายงานของทีม
 • จัดการงานด้านเอกสารของทีม

22-May-17

 

Applied

Secretary (Japanese Speaking)

Adecco Japanese

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Japanese Speaking (JLPT N3 or above)
 • Experience in secretary / interpreter
 • Experience in purchasing would be advantaged

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ทำงานเลยเวลาทำงานปกติได้

20-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานภายนอกและภายในองค์กร
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

20-May-17

 

Applied
 • สรรหาว่าจ้างไทยและ(ต่างด้าว)
 • กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • ดูแลงานด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

20-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล