• Over 5 years in a wide range of human resources
 • Accurate communication, good personality
 • Mature, reliable personality and appears

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female, age not over 40
 • 10 years of experience all function of HR & admin
 • degree or higher in related field

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Requirement of TOEIC 650 Scores
 • Minimum 1 - 3 years experience in Recruitment
 • Handle for recruitment process industry.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • HR & Admin, SAP, BOI
 • Payroll, Microsoft Excel
 • Fluent in english

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างลูกค้ากับช่าง
 • บริการและสอบถามรายละเอียดจากลูกค้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • ยินดีต้อนรับ นักศึกษาที่เพิ่งจบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถโต้ตอบสื่อสารภาษาอังกฤษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป)
 • ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป
 • ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานต่างๆ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female Age 27 Years up
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • Good knowledge in labor law,employee relation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N3- N1
 • THB 30,000 - 40,000

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • มีพื้นฐาน อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอสมควร
 • ทำงานบนเรือเครน / เรือปฏิบัติงานที่เกาะสีชัง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in HRM or any fields
 • Experience in TPM: ET Pillar is a must
 • Good communication in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาการบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย
 • เตรียมเอกสารวางบิล - รับเช็ค
 • รวบรวมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 0-2 ปี
 • สามารถพูดภาาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or female / age : 30~40 years old
 • Having experience in admin section as manager
 • Responsible for managing admin section

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สามารถทนต่อสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word , excel ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for supporting sales activity of sales
 • Make a documentation and report for sales manager
 • Normally work in the office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Manager
 • Good in English Communication & Written
 • Admin GA HR Manager

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • รับแจ้งงานซ่อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า

23-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคีย์ข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านระบบ WINSpeed หรือ Oracle

23-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามามรถวางแผนในการฝึกอบรม
 • ประสบการณ์ทางด้าน KPls,ISOและ5ส

23-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

23-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลเรื่องทั่วไปพร้อมทั้งความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
 • ตอนรับและให้บริการลูกค้า
 • ออกนอกสถานที่เพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้าเพิ่ม

23-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female 25-35, Bachelor degree in Japanese
 • Exp. in Interpreter , JLPT N3- N1
 • THB 30,000 - 40,000

23-Apr-17

 

Applied
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Businees Administration
 • At least 1-3 years experience in Human Resource
 • Female, 23 – 27 years old

22-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accumulates and analyze customer's requirements
 • Fulfills on customer's requirements and needs
 • Controls and maintains systematic filing system

22-Apr-17

 

Applied
 • ต้อนรับรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • รับโทรศัพท์
 • คีย์ข้อมูลลูกค้า

22-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เดินเอกสารรับ-ส่งระหว่างแผนกในสำนักงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และคัดแยกเอกสาร

22-Apr-17

 

Applied
 • Strategic manpower planning in short term
 • Strategic planning in recruitment and selection
 • Strategic planning in training and development

21-Apr-17

 

Applied
 • Coordinator
 • Admin
 • Japanese Speaking

21-Apr-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Master’s or Bachelor Degree in Human Resources
 • At least 5 years experience in HRD and background
 • Experiences in Talent Management and Development

21-Apr-17

 

Applied
 • Male / Female, age 35 years old
 • Bachelor Degree in Law, Political Science or relat
 • Experiences in ER or labor union will be an advant

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age 30 years old
 • Degree or higher in relate the fields.
 • Payroll processing experiences 10 years at least.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

21-Apr-17

 

Applied
 • งานเอกสาร และข้อมูลสถิติ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิ ปวช,ปวส

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • ให้คำปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ เช่น สวัสดิการ
 • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับทราบ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent communication, problem solving
 • Fast Learner, Can-do Attitude, Positive-thinking
 • Excellent Command of written and spoken English

21-Apr-17

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • A fluent communicator in both Thai and English
 • A high level of competence with IT
 • Strong working knowledge of Word and Excel

21-Apr-17

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, age 20-30 years
 • Diploma to Bachelor's degree in Business Administr
 • At least 2 years experiences in General Affair

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Can work in pattaya
 • Making promotions and ads + photoshop
 • Coordinate with customer and other department

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม excel

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female. Any age. Thai nationality
 • Able to speak good English
 • Knowledge of IT and marketing by website

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความละเอียดรอบรอบ
 • งานธุรการการทั่วไป งานขาย

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารฯ บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถส่งสาร ภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ต้อนรับบริการลูกค้า

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน
 • มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล