• HR, HR&Admin, Labour law
  • Employee relation, Union
  • Payroll system, able to relocate

24-Mar-17

 

Applied
  • จบการศึกษาระดับ ปวส. เทียบเท่าหรือสูงกว่า
  • มีความรู้ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา

20-Mar-17

 

Applied
  • HR & Admin, KPI, Competency
  • Payroll system, Business plus
  • Relocate, good benefit

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล