• Risk and Business Continuity Management
  • review & update BIA, RA & BCP, recovery strategy
  • achieve ISO standard

23-May-17

 

Applied
  • เพศชายเท่านั้น อายุ 18 - 35 ปี
  • ติดตามรถของบริษัทฯเพื่อส่งสินค้า
  • ตรวจเช็คสินค้าขึ้น-ลง ก่อนทำการส่งให้ลูกค้า

23-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล