• Male / Female, aged 23 - 28
 • 1- 5 years experience in manufacturing companies
 • 5S implementation, involvement & understanding

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ, บริการ, บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานสำนักงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in any fields
 • experience in a customer services role
 • High level of patience and tolerance

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • Male or Female , Age 40 up
 • Bachelor or Master’s Degree in Education
 • More 10 of experience in HRD/HRM/GA

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Master Degree in any field
 • At least 5 years experience in Higher Education
 • Good English communication skills

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Training Manager
 • Ayutthaya
 • Training & Development

25-May-17

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • Male or female, Thai nationality, aged 42-55 years
 • 10 years’ experience in Human Resources
 • Degree in HR, Business or a related field

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

24-May-17

 

Applied

ธุรการก่อสร้าง

VDrive Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • รัดกุม ละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
 • กล้าเรียนรู้ในงาน
 • ใช้ ค้นหา ติดตาม รวบรวม ประมวลผล

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • วันหยุดประจำปี
 • พักร้อน
 • อื่นๆ

23-May-17

 

Applied
 • 5 days working day
 • Group insurance
 • Bonus/Provident fund

23-May-17

 

Applied
 • อบรมพนักงานตามหน่วยงาน ดูแลสวัสดิการ
 • ใช้โปรแกรมMS Office เป็น
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานเอกสาร ดูแลเอกสารการเบิกจ่าย
 • สรุปงานตามไตรมาส การวางแผนเข้าอบรม
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

23-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

23-May-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง ทุกช่วงอายุ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-5 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การจัดการ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Provide general administrative duties
 • Prepare raw data for engineering admin creates
 • Provide general administrative duties

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้า
 • ติดตามงานที่มอบหมาย

22-May-17

 

Applied

Admin. Officer / ธุรการบัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

22-May-17

 

Applied
 • Male or Female, 26-35 years old.
 • Degree in Faculty of Human Resources, Political
 • Good communication skill in English

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

22-May-17

 

Applied
 • Attractive remuneration
 • Development opportunities
 • Dynamic environment

19-May-17

 

Applied
 • Document control
 • ISO
 • OHSAS

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบและซื่อสัตย์

19-May-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง, อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความเป็นผู้นำ, ทำงานเป็นทีม, อดทน

18-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล