• 10 years’ experience in HR function
 • 3-5 years’ experience in managerial level
 • Minimum 5 years' experience in Factory Field

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Challenges of Human Resource tasks
 • Environmental awareness manufacturing
 • Fun, Friendly and Fairness working environment

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
 • ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า

21-Jul-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

20-Jul-17

 

Applied
 • Strong for HRM & HRD
 • 45 years up
 • Good benefits

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • ปวส.- ป.ตรี

18-Jul-17

 

Applied
 • ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้า อะไหล่
 • ปวส.-ป.ตรี.
 • ควบคุมดูแล ลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

18-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อเสนอหัวหน้างาน
 • จัดหา Supplier รายใหม่ๆเข้ามา

18-Jul-17

 

Applied
 • รับจำหน่ายสินค้า-ค่าบริการ
 • อำนวยความสะดวกผุ้มาใช้บริการ
 • ชาย/หญิง อายุ18-35ปี

17-Jul-17

 

Applied

Personal Assistant of MD

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • High End Interior products and furniture
 • 3 years experience in the requested field
 • Excellent communication skills. Service-minded.

10-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล