Strategic Alliances Manager

MI Squared Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years in Partnership Management
 • Experience in credit card Marketing
 • Fluent speak and writing Thai and English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficiency in English and Chinese
 • THB 35,000 monthly (negotiable)
 • Strong customer service ethic

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • M&A Role
 • JLPT-N2 or higher / TOEIC: 700 up
 • Multinationality environment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in Accounting or Finance
 • 15 years of experience in financial management
 • experience in treasury management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting / Finance
 • 8years experience in Finance and Accounting
 • Experience in manufacturing

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Basel Reporting (AVP-VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Basel
 • Market Risk
 • Regulatory

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Digital Marketing- Innovation (Manager)

Krungsri Consumer

กรุงเทพมหานคร

 • Mobile application
 • Fintech
 • Marketing and acquisition

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting,Business,Economic,Finance,MBA
 • 5 years work experience in investment analysis
 • Experience in use of common financial tools

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in supporting a payroll
 • Experience in the usage of computers
 • Fluency in written and oral English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามการใช้สินเชื่อของลูกค้า
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • บริหารการดำเนินงานของทีม Commission Base

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Automotive Leasing
 • 10 years of experience in leasing or hire purchase
 • Collection Strategy

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน

Applied

Senior Financial Analysis

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 5 years experience in financial analysis filed
 • Strong analytical and communication skill
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Controller

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • Strong background in finance and internal audit
 • Be able to travel oversea
 • Good command of English is a must

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วิเคราะห์ พิจารณาและกลั่นกรองบัญชีเช่าซื้อ
 • ขยายขอบเขตพื้นที่การขาย เพื่อเป็นผู้นำคู่แข่งทางกา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Preferred at least 5 years’ experience
 • Bachelor Degree or higher in Finance/Banking
 • amiliar with banking industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในด้าน การเงิน การบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับสถาบันการเงินอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis / FP&A
 • FMCG or consumer good industry
 • Commercial Finance Manager

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10+ years' experience in customer targeting
 • analyzing CRM campaign results
 • improving advertising monetization & optimization

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ทางด้านบัญชี, การเงิน, การธนาคาร
 • ตรวจสอบรายงานกระแสเงินสดและประมาณการค่าใช้จ่าย
 • คำนวณดอกเบี้ยกู้ยืม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and maintain client in leasing
 • Basic analysis of customer financial status
 • To visit client outside to generate sales

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Debt Capital Markets products
 • Analyzed company financial data and performance
 • Corporate clients

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proficient in Microsoft Office Applications
 • Fluency in English both written and speaking
 • Knowledge of Risk Management / Insurance Industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • a beautiful Career for Generation X and Y
 • develop Right People to be Financial Professionals
 • enjoy Working for High Income,Bonus and Rewards

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จัดทำ ศึกษา วิเคราะห์ โครงการลงทุน
 • วางแผน และประสานงาน เพื่อจัดทำข้อมูลด้านการเงิน
 • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To identify key process/system, risks
 • To gathers and analyzes information
 • To write the audit findings and recommendations

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • was a financial controller and in related industry
 • strong account, finance, cost control experiences
 • forecast and reporting are always accurately done

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน

Applied

CHIEF RISK OFFICER (CRO)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Master Degree in Finance, Economics
 • 3 years of experience in CRO position
 • Monitor and manage risk management

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accomplishes finance human resource strategies
 • Develops finance organizational strategies
 • Establishes finance operational strategies

12 ชั่วโมงที่แล้ว

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied
 • อายุตั้งแต่ 22 ปี ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจหลักทรัพย์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA Degree in Accounting with a higher Degree
 • CPA License is preferred but not required
 • 7+ years’ experience as Internal Audit Manager

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Fund Operation

KENNEDIA CONNEXT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 10 years direct experience in fund operation
 • Strong background operational performance
 • Good leadership and English skill are required

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managerial position in Treasury Operation
 • Trade Finance Operation
 • Cash Management Operation

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong background in internal audit from banking
 • Strong leadership and communication skills
 • Fluent in English is a must

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting and finance background from Banks
 • CPA is a plus
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent English writing/editing skills
 • Ability to cope with tight deadlines
 • Prior editing experience at least 2 years

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in credit analysis
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting, Finance
 • Male or female. Age 28 – 40 years old

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Financial Analyst

Kohler (Thailand) Public Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • 3 years working experience in accounting
 • Good systematic and analytical thinking

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Finance Officer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Japanese Company
 • Stable Company
 • Good Benefit

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SENIOR INVESTOR ANALYST

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Finance, an MBA is a plus.
 • At least 3 years of experience
 • Good English communication.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Compliance Officer

Phatra Securities Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 1-2 years of experience in auditing, compliance
 • Must be able to perform well under pressure
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in financial related area
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s degree in business/financial/accounting
 • Background in compliance, legal or auditing field
 • Must be able to perform well under pressure

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Wholesales Sales Manager

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset Management
 • Sales Management
 • Wealth Management

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Head of Direct Sales

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Asset Management, Mutual Fund
 • Sales, Retail Banking
 • Consumer Banking

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล