• At least Bachelor Degree in Accounting / Finance
 • At least 5 years in accounting / financial
 • Able to leader team and good communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน ,การปิดบัญชี
 • ควบคุมและดูแลด้านการปฎิบัติงานบัญชีเจ้าหนี้
 • ดูแลวางระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหล

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการเงิน
 • มีความซื่อสัตย์
 • รับชำระค่างวดลูกค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัท
 • ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • หาลูกค้ารายใหม่
 • มีรถยนต์ส่วนตัวในการใช้ปฏิบัติงาน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 6 years’ experience in property management
 • Male or female, at least 30 years old
 • Degree in Accounting, Finance or Economics

24-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (สาขาการบัญชี) ขึ้นไป
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

23-Jan-17

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Credit Consultant
 • Business Loan

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป

23-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

23-Jan-17

 

Applied
 • Accounting, Finance, Marketing
 • 4 years direct experience in lending or experience
 • Lending and financial statement knowledge

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความประสบการณ์ในด้านธุรการอาคารฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สินเชื่อจำนองบ้านที่ดิน โรงงาน SMEs
 • รถยนต์ รถจักรยานต์ยนต์

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

01-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล