• Bachelor’s degree in Accounting, Financial field
 • More than 2 years of experience in accounting
 • Good command in both spoken and written.

27 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience Finance in banking
 • Corporate finance and Finance Analyst
 • Strong analytical skill and good business acumen

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • กระบวนการบัตรเครดิต/เครื่องรูดบัตรของธนาคาร
 • สามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนเป็นกะได้
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor/Master degree in Finance, Statistics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Risk Management
 • Incidents Management
 • Business continuity management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

29-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท การประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ
 • การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานต่างๆ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

29-May-17

 

Applied
 • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความสามารถในการใช้งาน MS.Office ได้คล่อง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

29-May-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel และ VLookup
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

29-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master’s degree IT and relating fields
 • Experience in IT, Banking, and etc is preferable
 • Experience in banking or finance business

26-May-17

 

Applied
 • ผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ
 • ประสบการณ์ในงานปฏิบัติการด้านเครดิต หรือ RM / ARM
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

26-May-17

 

Applied
 • 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

26-May-17

 

Applied
 • Manage the assigned investment projects
 • Handle merger & acquisition deal /negotiation
 • Prepare the total company’s portfolio

26-May-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูลอัตรากำลัง
 • กลยุทธ์องค์กร
 • Excellent Presentation

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 10 years or more experience in corporate strategy
 • Experience in Technology,Media & Telecommunication

25-May-17

 

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์ Call Center หรือ Process Improvement
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน Digital/Social Media
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

24-May-17

 

Applied
 • Financial Model, Project Feasibility
 • Business Plan, Business Development
 • Financial Statement Analysis

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล