• Experience Finance in banking
 • Corporate finance and Finance Analyst
 • Strong analytical skill and good business acumen

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International and new set up company.
 • BS Accountancy graduate
 • At least seven (7) years experience in Finance

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Finance, Mathematics, IT
 • Experience in Banking, Finance, IT is preferrable
 • Be able to deliver IT and Business solutions

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Corporate Finance Analysis
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in IT
 • 5-10 years of experiences
 • knowledge of OS and enterprise software

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท MBA, Engineering, Other Fields
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน IVR
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Engineering, Computer Science, MIS
 • งานบริหารระบบช่องทางลูกค้า
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท (ไม่ระบุสาขาวิชา)
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษ/การเจรจาต่อรอง (คุยกับลูกค้า)
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Industrial Engineering IT/Com Science
 • มีทักษะด้านการจัดการโครงการ / การวิเคราะห์ทางเลือก
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Finance or Accounting or related fields, Master
 • Experience:1-5 years in Financial Analyst
 • Characteristics/Skills: Leadership

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบัญชี,การเงินหรือเศรษฐศาสตร์
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้เป็นอย่างดี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท การประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ
 • การปรับปรุง / พัฒนากระบวนการทำงานและระบบงานต่างๆ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance
 • 2-3 years in Financial analysis
 • Good command in English

27-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience in Finance Analyst and Business Plannin
 • Very good in English and SAP system

26-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age under 30 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Strong Microsoft Office

24-Mar-17

 

Applied
 • 3 years experience in finance and accounting.
 • financial and analytical field is preferred
 • High level of English proficiency

24-Mar-17

 

Applied
 • หญิง อายุุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานบัญชีอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบริหาร การเงิน บัญชี
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก เช่น กลต.
 • มีความรู้ในเรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์

15-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล