• Corporate Finance Analysis
  • Oversea and inter-company payment.
  • Cash and bank management.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
  • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

28-Mar-17

 

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล