COST ACCOUNTING MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of costing experience
 • Good command of English

26-Jul-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การด้านการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ผลคะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

25-Jul-17

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 25ปีขึ้นไป (ไม่เกิน35ปี)
 • รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้

23-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

23-Jul-17

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

23-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

22-Jul-17

 

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

22-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาตขายหลักทรัพย์
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง

22-Jul-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล