Finance and Accounting Manager at NTEQ

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • >12 years experienced in Accounting/Financial
 • Good English Communication/Team Management
 • General Accounting/Costing/BOI

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ขายสินค้าและบริการลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี รักการขาย การบริการ
 • ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน

23-Feb-17

 

Applied
 • เจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ
 • มียานพาหนะส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน ,การปิดบัญชี
 • ควบคุมและดูแลด้านการปฎิบัติงานบัญชีเจ้าหนี้
 • ดูแลวางระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22-Feb-17

 

Applied

Finance and Accounting Manager

Michelin

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 12-15 years experience: Accounting, BOI & Costing
 • Working experience in Manufactoring
 • Good English Communication

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูค่าใช้จ่าย - รายได้ของบริษัท,สรุปรายจ่าย
 • เขียนเช็คเข้าบัญชี,ทำข้อมูลเช็คจ่ายร้านค้า
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี-การเงิน 1 ปี ขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied
 • จัดทำรายได้ - ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
 • กำกับดูแลการจ่ายเช็คและการโอนเงิน
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี การเงิน สาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Feb-17

 

Applied
 • Experiences in Branch banking management.
 • Knowledgeable in Corporate and personal banking.
 • Bachelor or master degree.

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความประสบการณ์ในด้านธุรการอาคารฯ
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least Bachelor Degree in Accounting / Finance
 • At least 5 years in accounting / financial
 • Able to leader team and good communication

18-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล