Hot Kitchen Chef de Partie

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน5 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied

Assistant HK Manager( ด่วนมาก !! )

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • อายุระหว่าง 40-50 ปีขึ้นไป
 • ตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

23-Jun-17

 

Applied

Waitress and Waiter/พนักงานเสริฟ

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน1 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied

Thai Cook

Kwanwattana Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • การศึกษาปวช
 • อายุไม่เกิน 60 ปี
 • เพศชาย หญิง

23-Jun-17

 

Applied
 • 10 years of experience in procurement
 • 10 years of experience in luxury hotel
 • Very good English

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล