IT Coordinator

HILLKOFF CO., LTD.

เชียงใหม่

  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งาน Computer เบื้องต้น
  • ประสานงานการทำงานระหว่างฝ่าย IT และฝ่ายอื่นๆ
  • ศึกษาระบบธุรกิจ จัดทำ Flow งานต่างๆ

25-May-17

 

Applied
  • จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนลก
  • เขียนบทความหรือจัดทำสื่อทางการตลาด
  • ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานโปรแกรม

25-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล