• PMS & KPI System.,Balance Scorecard,การประเมินผล
  • วางแผนและจัดระบบงานได้ดี
  • ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ดี

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล