• Male/Female, 35-45 years old
  • MBA Accounting or Finance
  • Proficient in English

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • มีประสบการณ์ในด้านการเงิน หรือบัญชีไม่กว่าน้อย 2ปี
  • ทำรายงานบันทึกการจ่ายเงินของบริษัท
  • ทำหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน

18-Jan-17

 

Applied
  • Degree in accounting or finance
  • 10 years in accounting and finance management
  • Able to work in Chiangmai

16-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล