CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

  • Account and Manage of accounting
  • Analyze financial statements monthly
  • Have a thorough knowledge of IFRS

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • จัดทำรายงานทางภาษีต่างๆ ของบริษัท
  • จัดทำงบการเงิน
  • การทบยอดบัญชีลูกหนี้

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล