• Monitoring company overall of financial status
 • Supporting the top management for total company
 • Reporting significant of financial status

21-Feb-17

 

Applied

CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

 • Account and Manage of accounting
 • Analyze financial statements monthly
 • Have a thorough knowledge of IFRS

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล