• Corporate Finance Analysis
 • Oversea and inter-company payment.
 • Cash and bank management.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Finance
 • At least 5 years’ experience in finance operations
 • Finance

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี การเงิน
 • ตรวจสอบความถูกต้องใบกำกับภาษี
 • ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Experience in Finance Analyst and Business Plannin
 • Very good in English and SAP system

26-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล