• Bachelor degree in civil or accounting or related
  • 10 years work experience in cost control
  • Ability to speak and write English.

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ชาย/ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
  • วางแผนการเงิน ควบคุมดูแลการเงิน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล