• At least 5 years related working experience
 • Fluent in English
 • Advanced Excel skills and SAP or Oracle system

24-May-17

 

Applied
 • 5 years of experience in AP in manufacturing
 • Fluent in English
 • Experienced in Withholding Tax and VAT

24-May-17

 

Applied
 • 10 years of experience in accounting
 • supervisory level experience in Accounting
 • Fluent in English

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การวางแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี การเงิน การธนาคาร 3 ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • At least 8 years experienced in Accounting
 • At least 3 years experienced in managerial level.
 • Fluent in English

21-May-17

 

Applied
 • จัดทำภงด. 1,3,53 จัดระบบงานด้านบัญชี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้จะได้รับพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

19-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล