CPA Accounting

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

  • Account and Manage of accounting
  • Analyze financial statements monthly
  • Have a thorough knowledge of IFRS

19-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 35-50 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชี (CPA)

17-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาการเงิน, วิเคราะห์การเงิน
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word และ MS Excel

17-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล