• Be a Coordinator and interpreter for Administratio
 • Fluent communication in Chinese and Thai
 • Flexible to work anyplace

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับจองห้องพักตามช่องทางต่างๆ
 • ประสบการณ์ 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ต้อนรับ ดูแล ช่วยเหลือลูกค้าให้มีความประทับใจ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล รดนํ้าต้นไม้ บำรุงดิน
 • เพศชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • ขับรถยนต์ได้

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำกับงานรักษาความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานกะกลางคืนได้
 • มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เน้นความสามารถด้าน บัญชี ตรวจสอบ / และงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ GM มาแล้ว
 • เคยอยู่แวดวงธุรกิจรีสอร์ท

21-Feb-17

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม ระบบงานทั้งหมดใน เฮเว่น แคว รีสอร์ท
 • จัดการระบบงานบริการ งานต้อนรับ โรงแรม
 • บริหารธุรกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท มาอย่างน้อย 3 ปี

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล