• Pre IPO , Chiangmai
  • Good English, western culture
  • Public, Listed Company, Investment Banking

26-Apr-17

 

Applied
  • ปิดงบ
  • ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

24-Apr-17

 

Applied
  • รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
  • เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เก่งการประสานงาน

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล