• Pre IPO , Chiangmai
 • Good English, western culture
 • Public, Listed Company, Investment Banking

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปิดงบ
 • ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

24-Apr-17

 

Applied
 • รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
 • เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เก่งการประสานงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล