Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor’s degree in Accounting
  • 1 year work experience in accounting
  • Knowledge of costing and taxation.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Internal Audit
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์งานตรวจสอบภายใน

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล