• Using SAP
  • Public company
  • Strong Controlling and reporting

27-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย - หญิง อายุ 21 - 37 ปี
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล