• 5-7 Yrs experience in manufacturing.
  • Specialist in A/P, financial report
  • Can work in upcountry.

21-Jul-17

 

Applied
  • อายุ 27 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่

18-Jul-17

 

Applied
  • วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำ ปิดงบ และวิเคราะห์งบการเงิน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล