• Bachelor’s degree or higher in Accounting.
 • CPA/CIA is a plus benefit.
 • Proficiency in Microsoft applications.

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบภายนอก
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ตรวจสอบระบบงานบัญชี รายได้-รายจ่าย
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบภายในองค์กร

25-Mar-17

 

Applied

Finance Director (250K)

Pacific 2000 Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Financial report, TAX, Budgeting, Audit etc.
 • CPA is a plus
 • Manufacturing environment is required

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1 years working experience in accounting
 • Knowledge of costing and taxation.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting/บัญชี การเงิน/ Accountant/Finance
 • New Graduate/ Fresh Graduate
 • Samutprakarn

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • มีประสบการณ์จะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 10-12 years of experience in accounting & tax
 • strong knowledge of IAS IFRS

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล