Silver Jewelry QA

Salamander Jewelry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีประสบการณ์ตรงทางด้านจิวเวอรี่มา ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ไม่จำกัดอายุ / เพศ
 • การศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนา ทดสอบคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลควบคุมระบบ ISO ในองค์กร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านตรวจสอบเนื้อสัตว์
 • สามารถทำงาน ล่วงเวลาได้

25-Apr-17

 

Applied

QC Manager

HERITAGE SNACKS & FOOD CO.,LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 5 years of relevant Food Safety and Quality
 • experience in food manufacturing
 • Thai citizen only , Age 30 – 40

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree or higher in Food Science, Biotechnology
 • Knowledge and awareness of Food Safety
 • Responds to daily customer requests

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมและประสานงานการปฏิบัติงานการผลิต
 • จัดทำเอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
 • วิจัยและทดลองเพื่อพัฒนาสูตรอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร

22-Apr-17

 

Applied

QC and STOCK and MAINTENANCE Supervisor

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Quality Control Officer

Seemontol Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • ทำการตรวจรับวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกตามมาตรฐาน
 • ตรวจสอบหาสาเหตุของงานที่ผิดพลาดและหาทางวิเคราะห์
 • ถ่ายทอดความรู้ แนะนำ สอนเทคนิควิธีการทำงาน

20-Apr-17

 

Applied

Regulatory Supervisor/-

General Beverage Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 1-3 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้Food additive, Food label regulation
 • ข้อกำหนดมาตรฐานฮาลาล

10-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล