• Male, age over 40 years old
  • Degree in Food Sciences, Food Technology
  • Good command of spoken and written English

07-Feb-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยี
  • ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร 3-5

07-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล